SẢN PHẨM NỔI BẬT

350.000 490.000 
320.000 440.000 
310.000 430.000 
300.000 420.000 
300.000 420.000 
290.000 410.000 
280.000 400.000 
300.000 420.000 

BÁNH KEM SINH NHẬT

BÁNH KEM THÔI NÔI

310.000 430.000 
290.000 410.000 
466.000 620.000 
144.000 480.000 
280.000 400.000 
370.000 490.000 
365.000 485.000 
330.000 450.000